در این اسلاید، کارهای پیش رو در درس یادگیری معرفی گردیده است.

مطالب مندرج در این فایل عبارتند از:

      _ معرفی درس یادگیری ماشین و سرفصل درس ها

      _ کتاب و منابع مرجع

      _ نحوه ارزیابی پایانی درس

برای دانلود از پیوندهای زیر استفاده کنید:

 دانلود اسلاید آموزشی
 دانلود فایل صوتی آموزشی  دانلود فایل ویدیوی آموزشی