برای دانلود از پیوندهای زیر استفاده کنید:

 دانلود اسلاید آموزشی
 دانلود فایل صوتی آموزشی  دانلود فایل ویدیوی آموزشی
 

بخش دوم:

عناوین اساسی مورد بحث در بخش دوم این اسلاید آموزشی عبارتند از:

   _ مهندسی ویژگی راه گشا است.

 _ داده های بیشتر، الگوریتم های هوشمندانه تر را مغلوب می کنند.

 _ چندین مدل یاد گرفته شود و نه فقط یکی!

_ سادگی به معنای صحت نیست.

 _ قابلیت بازنمایی به معنی قابلیت یادگیری نیست.

_ هم بستگی به معنی علیت نیست.

جهت دانلود، از پیوندهای زیر استفاده کنید:

دانلود اسلاید آموزشی
 دانلود فایل صوتی آموزشی  دانلود فایل ویدیوی آموزشی