مطالب مندرج در این اسلاید آموزشی عبارتند از:

     _ تعریف بُعد VC

     _ خُردنمودن مجموعه اي از نمونه ها (Shattering)

     _ پیچیدگی و بُعد VC

     _ بُعد VC شبکه های عصبی

برای دانلود از پیوندهای زیر استفاده کنید:

 دانلود اسلاید آموزشی
 دانلود فایل صوتی آموزشی  دانلود فایل ویدیوی آموزشی