1- تالیف کتاب راهنمای مدیران فناوری اطلاعات (IT)

2- Communications in Computer and Information Science

3- یادگیری ماشین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

635772187180902343             9643861139-_ss240_