بخش اول:

مطالب مندرج در این اسلاید آموزشی عبارتند از:

     _ چارچوب یادگیري احتمالاً تقریباً درست (PAC)

     _ تعاریف یادگیري احتمالاً تقریباً درست (PAC) 

     _ خطاي نمونه (خطاي تجربی)

     _ خطاي واقعی (خطاي تعمیم)

     _ بازه ها ي اطمینان براي فرضیه هاي مقدار- گسسته

     _ قابلیت های یادگیری PAC

     _ پیچیدگی نمونه براي فضاهاي فرضیه ي متناهی

برای دانلود از پیوندهای زیر استفاده کنید:

 دانلود اسلاید آموزشی
 دانلود فایل صوتی آموزشی  دانلود فایل ویدیوی آموزشی
   

 

بخش دوم:

مطالب مندرج در این اسلاید آموزشی عبارتند از:

     _ یادگیري بی تعهد و فرضیه هاي ناسازگار

     _ کران Hoeffding

     _ مفاهیم K-DNF و K-CNF

     _ فضای فرضیه نامحدود

برای دانلود از پیوندهای زیر استفاده کنید:

 دانلود اسلاید آموزشی
 دانلود فایل صوتی آموزشی  دانلود فایل ویدیوی آموزشی