بخش اول:

مطالب مندرج در این اسلاید آموزشی عبارتند از:

_ تعریف نامساوی های تمرکز

_ مروری بر نابرابری ها

_ نابرابری مارکوف (Markov’s Inequality)

_ نابرابری چپیشف (Chebyshev’s Inequality)

_ نابرابری هافدینگ  (Hoeffding’s Inequality)

_نابرابری چرنف (Chernoff’s Inequality)

_ نابرابری مک دیارمید (McDiarmid’s Inequality)

جهت دانلود از پیوندهای زیر استفاده نمایید:

 دانلود اسلاید آموزشی
 دانلود فایل صوتی آموزشی  دانلود فایل ویدیوی آموزشی
   

بخش دوم:

در این اسلاید آموزشی، نامساوی های تمرکز به صورت عمیق تری مورد بحث قرار گرفته و مطالب زیر عنوان می شود:

_ نابرابری هافدینگ  (Hoeffding’s Inequality)

_نابرابری چرنف (Chernoff’s Inequality)

_ نابرابری مک دیارمید (McDiarmid’s Inequality)

_ نامساوی مارکوف (Markov’s Inequality)

_نامساوی جن سن (Jensen’s Inequality)

_ نامساوی کوشی شوارتز (Cauchy-Schwartz Inequality)

_ نامساوری برنولی (Bernoulli Inequality)

_ پیچیدگی رادماخر تجربی (Empirical Rademacher Complexity)

جهت دانلود از پیوندهای زیر استفاده کنید:

 دانلود اسلاید آموزشی
 دانلود فایل صوتی آموزشی  دانلود فایل ویدیوی آموزشی
   

بخش سوم:

جهت دانلود از پیوندهای زیر استفاده کنید:

 دانلود اسلاید آموزشی
 دانلود فایل صوتی آموزشی  دانلود فایل ویدیوی آموزشی