مطالب مندرج در این اسلاید آموزشی عبارتند از:

     _ چگونگی و روش های سه گانه یادگیری (نوشتن برنامه، نمایش مثال های متعدد، تجربه محیط واقعی)

     _ تعریف فرهنگ لغت از یادگیری

     _ تعریف یادگیری ماشین

     _ دلایل نیاز به استفاده از یادگیری ماشین

     _ ارتباط یادگیری ماشین با دیگر علوم

     _ رشته های علمی و تاثیرشان بر یادگیری ماشین

     _ برخی کاربردهای موفق یادگیری ماشین

     _ وظایف، انواع و رسته های یادگیری ماشین

     _ تکنیک های مختلف یادگیری ماشین

     _ اهداف دروس یادگیری ماشین

برای دانلود از پیوندهای زیر استفاده نمایید:

 دانلود اسلاید آموزشی
 دانلود فایل صوتی آموزشی  دانلود فایل ویدیوی آموزشی